Ιστορικό

Ιστορικό

Το Εθνικό Οικοτροφείο Αρρένων Φλωρίνης ιδρύθηκε με το Ν.2851/1922 (ΦΕΚ 114/15-7-1922 τ. Α΄) και λειτούργησε το 1923. Φιλοξενούσε ορφανά και άπορα αγόρια από την Μικρά Ασία, τη νότια Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Φλώρινας. Η εισαγωγή τους γινόταν με τα παραπάνω κριτήρια, στην πορεία όμως οι μαθητές κρινόταν με επιλογή και άλλοι πήγαιναν στα αγροτικά οικοτροφεία και άλλοι στα επαγγελματικά μετά το Δημοτικό Σχολείο. Στο Εθνικό Οικοτροφείο Αρρένων Φλωρίνης έμεναν επιλεκτικά οι καλοί μαθητές και οι περισσότεροι από αυτούς σπούδαζαν στο Διδασκαλείο.

Το Εθνικό Οικοτροφείο Αρρένων Φλωρίνης μετονομάστηκε σε Κέντρο Παιδικής Μερίμνης Αρρένων Φλωρίνης με τις διατάξεις του Β.Δ. 273/73 (ΦΕΚ 81/7-4-1973 τ. Α΄) και παρέχει περίθαλψη και μόρφωση στα παιδιά που αποδεδειγμένα είναι απροστάτευτα και στερούνται οικογενειακής φροντίδας.

Το Κέντρο μετατράπηκε σε αποκεντρωμένη και ανεξάρτητη μονάδα κοινωνικής φροντίδας του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας Πρόνοιας Δυτικής Μακεδονίας, από 1-9-2003 με τις διατάξεις του Ν. 3106/2003 (Φ.Ε.Κ 30/10-2-2003 τ. Α΄) και την υπ’ αριθ. Π1β/Γ.Π οικ 61944/26-6-2003 (Φ.Ε.Κ 865/1-7-2003 τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

Το Κέντρο μετατράπηκε σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και εποπτευόταν από την Υγειονομική Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας από 16-5-2005 με τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 (Φ.Ε.Κ 81/4-4-2005 τ. Α΄) και την υπ’ αριθ. Π3/Φ.ΝΟΜ/Γ.Π οικ 45162/3-5-2005 (Φ.Ε.Κ 604/5-5-2005 τ. Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το Κέντρο εποπτευόταν από την 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας, από 9-2-2007 με τις διατάξεις του Ν. 3527/2007 (Φ.Ε.Κ 25/9-2-2007 τ. Α΄).

Η Παιδόπολη «ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ» Φλώρινας συστήθηκε και λειτούργησε με το Ν.Δ. 572/1970 (ΦΕΚ 125 τ. Α΄). Ο Ε.Ο.Κ.Φ. (Ε.Ο.Π.) καταργήθηκε και η Παιδόπολη «ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ» Φλώρινας μετατράπηκε σε αποκεντρωμένη και ανεξάρτητη μονάδα κοινωνικής φροντίδας του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας Πρόνοιας Δυτικής Μακεδονίας, από 1-9-2003 με τις διατάξεις του Ν. 3106/ 2003 (Φ.Ε.Κ 30/10-2-2003 τ. Α΄). Μετατράπηκε σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και εποπτευόταν από την Υγειονομική Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, από 16-5-2005 με τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 (Φ.Ε.Κ 81/4-4-2005 τ. Α΄). Εποπτευόταν από την 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας, από 9-2-2007 με τις διατάξεις του Ν. 3527/2007 (Φ.Ε.Κ 25/9-2-2007 τ. Α΄).

Το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Φλώρινας μετονομάστηκε σε Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Φλώρινας, στο οποίο συγχωνεύθηκε και λειτούργησε ως παράρτημά του η Παιδόπολη « ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ » Φλώρινας, που καταργήθηκε ως Ν.Π.Δ.Δ, από 2-11-2011 με τις διατάξεις του Ν. 4025/2011 (Φ.Ε.Κ 228/2-11-2011 τ. Α΄).

Το Κέντρο μεταφέρθηκε από το Υπουργείο Υγείας στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, από 1-7-2012 με τις διατάξεις του Ν. 4052/2012 (Φ.Ε.Κ 41/1-3-2012 τ. Α΄) και του Π.Δ 85/2012 (Φ.Ε.Κ 141/21-6-2012 τ. Α΄).

Το Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Φλώρινας μετονομάστηκε σε Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, από 23-1-2013 με τις διατάξεις του Ν. 4109/2013 (Φ.Ε.Κ 16/23-1-2013 τ. Α΄).

Σήμερα το Κέντρο φιλοξενεί τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά σχολικής ηλικίας, των οποίων οι οικογένειες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο γονεϊκό τους ρόλο. Λειτουργεί ως υποκατάστατο της οικογένειας καλύπτοντας πλήρως τις βιολογικές ανάγκες των φιλοξενουμένων παιδιών και εφαρμόζοντας προγράμματα για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική τους ανάπτυξη.

2017-08-23T17:02:24+00:00

Leave A Comment