Περίληψη προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης του Κέντρου κατά το έτος 2019

Περίληψη προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης του Κέντρου κατά το έτος 2019

To Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με την κατάθεση σφραγισμένων τεχνικών και οικονομικών προσφορών στα γραφεία του Κέντρου έως 19-11-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ και κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην μέση λιανική τιμή πώλησης όπως  ορίζεται από το Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών, του Τμήματος Εμπορίου-Τουρισμού, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για τμηματικές προμήθειες πετρελαίου θέρμανσης, προϋπολογισθείσας δαπάνης σαράντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών (48.387,10) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 24% ή εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α του Κέντρου κατά το έ­τος 2019.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών.

Δείτε εδώ την ανάρτηση στο Διαύγεια. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία  του Κέντρου, στα τηλέφωνα 23853-50908, 23853-50902, 23853-50907, στο fax 23853-50901 και στα e-mails: kpmaf@otenet.gr, kpmaf@1036.syzefxis.gov.gr κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.,

Λάζαρος K. Παπουτζής

 

2018-10-26T09:25:22+00:00

Leave A Comment