Διενέργεια Δημόσιας Κλήρωσης για την συγκρότηση τριμελών επιτροπών του Κέντρου

Διενέργεια Δημόσιας Κλήρωσης για την συγκρότηση τριμελών επιτροπών του Κέντρου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

  1. Την υπ’ αριθ. 6/5-4-2019 (ΑΔΑ: Ω1Γ3469ΗΜΦ-ΓΒΧ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου (Θέμα 1ο: Διενέργεια δημόσιων κληρώσεων για τις συγκροτήσεις επιτροπών).
  2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ 147/8-8-2016 τ. Α΄) όπως ισχύει.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τ.Α΄).
  4. Το υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21700/19-9-2012 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  5. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  6. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/7-11-2011 τ. Β΄) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Ανακοινώνουμε:

  1. Την διενέργεια δημοσίων κληρώσεων στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου, στις 18-4-2019, ημέρα Πέμπτη και τις ώρες 8.30 π.μ έως 10.30 π.μ από τον αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Διαχείρισης Ναούμ Χρήστο, παρουσία της μόνιμης υπαλλήλου Κελεσίδου Σοφίας, του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Β΄ και του μονίμου υπαλλήλου Σαρνατζίδη Γεωργίου, του κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, με βαθμό Α΄ για τις συγκροτήσεις:

α) Τριμελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την προμήθεια πάσης φύσεως ειδών, την παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση εργασιών,

β) Τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την προμήθεια πάσης φύσεως ειδών, την παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση εργασιών,

γ) Τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και

δ) Τριμελούς επιτροπής παραλαβής παροχής υπηρεσιών.

  1. Η ανακοίνωση διενέργειας της δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση των τριμελών επιτροπών να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Κέντρου www.kkppdm.gr.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

(Τ.Υ.Σ) Παπουτζής Λάζαρος

2019-04-11T08:28:02+00:00

Leave A Comment