Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον τρόπο στελέχωσης των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας και άλλων φορέων με επικουρικό προσωπικό

Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον τρόπο στελέχωσης των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας και άλλων φορέων με επικουρικό προσωπικό

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019  με αριθμό Δ1/οικ.43102/14387  η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννη Βρούτση και Εσωτερικών, κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκου σχετικά με τον καθορισμό διαδικασίας πρόσληψης επικουρικού προσωπικού στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας των Περιφερειών, του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης, του Θεραπευτηρίου Χρονιών Παθήσεων Ευρυτανίας, του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) και του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών (Ε.Ι.Κ.), τα οποία και εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων. Η παραπάνω Κοινή Υπουργική Απόφαση ήρθε σε συνέχεια των όσων αναφέρονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 88 του νόμου 4611/2019.

Ενδεικτικά, οι φορείς που λαμβάνουν τη σχετική έγκριση πρόσληψης επικουρικού προσωπικού θα εκδίδουν προκήρυξη, στην οποία θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα:
α) Ο αριθμός του υπό πρόσληψη επικουρικού προσωπικού ανά κατηγορία και ειδικότητα.
β) Οι προϋποθέσεις συμμετοχής.
γ) Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης.
δ) Τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων.
ε) Η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και τυχόν απαιτούμενων δικαιολογητικών.
στ) Η διαδικασία επιλογής.
ζ) Το δικαίωμα άσκησης ένστασης από τους υποψηφίους, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής της.
η) Σύντομη περιγραφή των σχετικών καθηκόντων και απαιτήσεων, όπου απαιτείται.
θ) Κάθε άλλη σχετική πληροφορία.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αιτήθηκε μετά από απόφαση του Δ.Σ. του (δείτε εδώ) και αναμένει την έγκριση πρόσληψης επικουρικού προσωπικού τεσσάρων(4) ατόμων, αναλυτικά σε δύο (2) θέσεις του κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών ή Επιμελητών Πρόνοιας, μία (1) θέση του κλάδου/ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και μία (1) θέση ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού από 01-01-2020 έως 31-12-2020 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και χρονικό διάστημα απασχόλησης δώδεκα (12) μηνών.

2019-10-08T15:11:25+00:00

Leave A Comment