ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με την κατάθεση σφραγισμένων τεχνικών και οικονομικών προσφο­ρών στα γραφεία του Κέντρου έως 04-12-2020, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ για τμηματικές προμήθειες τροφίμων [ειδών παντοπωλείου (μόνο τρόφιμα), κρεοπωλείου (κρέας νωπό), κρεοπωλείου (πουλερικά νωπά), ιχθυοπωλείου (ψάρια νωπά), ιχθυοπωλείου (ψάρια κατεψυγμένα),αρτοποιείου, ζαχαροπλαστείου, οπωροκηπευτικών ειδών και ελαιολάδου], προϋπολογισθείσας δαπάνης τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και εξήντα ένα λεπτών (32.524,61) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 13% και 24%ή τριάντα επτά χιλιάδων (37.000,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των Φ.Π.Α του Κέντρου κατά το έτος 2021 και κριτήριο κατακύρωσης:

  1. Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην μέση λιανική τιμή πώλησης όπως θα ορίζεται από το Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών του Τμήματος Εμπορίου-Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το σύνολο των ειδών:

α) Κρεοπωλείου (κρέας νωπό), προϋπολογισθείσας δαπάνης τριών χιλιάδων εκατόν ενενήντα πέντε (3.195,00) ευρώ χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 13% ή τριών χιλιάδων εξακοσίων δέκα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (3.610,35) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α,

β) Κρεοπωλείου (πουλερικά νωπά), προϋπολογισθείσας δαπάνης εννιακοσίων ενενήντα και σαράντα λεπτών (990,40)  χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 13% ή χιλίων εκατόν δεκαπεννέα ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (1.119,15) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α,

γ) Ιχθυοπωλείου (ψάρια νωπά), προϋπολογισθείσας δαπάνης χιλίωνοκτακοσίων εβδομήντα (1.870,00) ευρώ χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 13% ή δύο χιλιάδων εκατό δέκα τριών ευρώ και δέκα λεπτών (2.113,10) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α,

δ) Ιχθυοπωλείου (ψάρια κατεψυγμένα), προϋπολογισθείσας δαπάνης τετρακοσίων εξήντα επτά ευρώ και ογδόντα λεπτών (467,80) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 13% ή πεντακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και εξήντα ένα λεπτών (528,61) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α,

ε) Οπωροκηπευτικών ειδών, προϋπολογισθείσας δαπάνης τριών χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (3.693,60) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 13% ή τεσσάρων χιλιάδων εκατό εβδομήντα τριών ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (4.173,77) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και

στ) Ελαιολάδου, προϋπολογισθείσας δαπάνης χιλίων διακοσίων (1.200,00) ευρώ χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 13% ή χιλίων τριακοσίων πενήντα έξι (1.356,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α,

  1. Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού για το σύνολο των ειδών:

α) Αρτοποιείου, προϋπολογισθείσας δαπάνης τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα (4.190,00) ευρώ χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 13% ή τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα λεπτών (4.734,70) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α,

β) Παντοπωλείου (μόνο τρόφιμα), προϋπολογισθείσας δαπάνης δέκα έξι χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (16577,73) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 13% και 24% ή δεκαοκτώ χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι εννέαευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (18.529,99) συμπεριλαμβανομένων των Φ.Π.Α και

γ) Ζαχαροπλαστείου, προϋπολογισθείσας δαπάνης εξακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (672,85) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 24% ή οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (834,33) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία  του Κέντρου, στα τηλέφωνα 23853-50908, 23853-50902, 23853-50907, στο fax23853-50901 και στα e-mails: kpmaf@otenet.gr, kpmaf@1036.syzefxis.gov.grκατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

(Τ.Υ.Σ) Παρδάλης Ιωάννης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

2020-11-23T10:37:21+00:00

Leave A Comment