ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

To Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με την κατάθεση σφραγισμένων τεχνικών και οικονομικών προσφο­ρών στα γραφεία του Κέντρου έως 04-12-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ και κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην μέση λιανική τιμή πώλησης όπως θα ορίζεται από το Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών, του Τμήματος Εμπορίου-Τουρισμού, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για τμηματικές προμήθειες πετρελαίου θέρμανσης, προϋπολογισθείσας δαπάνηςσαράντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών (48.387,10)χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 24% ή εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α του Κέντρου κατά το έ­τος 2021.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία  του Κέντρου, στα τηλέφωνα 23853-50908, 23853-50902, 23853-50907, στο fax23853-50901 και στα e-mails: kpmaf@otenet.gr, kpmaf@1036.syzefxis.gov.grκατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

(Τ.Υ.Σ) Παρδάλης Ιωάννης

 

 

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

 

2020-11-23T09:54:41+00:00

Leave A Comment