ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την τμηματική προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού,
προϋπολογισθείσας δαπάνης οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών
(8.387,10) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 24% ή δέκα χιλιάδων τετρακοσίων (10.400,00) ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α του Κέντρου κατά το έτος 2021, με την κατάθεση σφραγισμένων
τεχνικών και οικονομικών προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης
επί τοις εκατό (%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού για το σύνολο των ειδών καθαριότητας και
ευπρεπισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις τεχνικές και οικονομικές προσφορές τους μέσα
σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία του Κέντρου έως 15-12-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του
Κέντρου, στα τηλέφωνα 23853-50908, 23853-50906, 23853-50907, στο fax 23853-50901 και στα emails:
kpmaf@otenet.gr, kpmaf@1036.syzefxis.gov.gr κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
(Τ.Υ.Σ) Παρδάλης Ιωάννης

 

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

2020-12-04T12:30:48+00:00

Leave A Comment