ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με την κατάθεση σφραγισμένων τεχνικών και
οικονομικών προσφορών στα γραφεία του Κέντρου έως 05-11-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα
11.00 π.μ για τμηματικές προμήθειες τροφίμων [ειδών παντοπωλείου (μόνο τρόφιμα), κρεοπωλείου
(κρέας νωπό), κρεοπωλείου (πουλερικά νωπά), ιχθυοπωλείου (ψάρια νωπά), ιχθυοπωλείου (ψάρια
κατεψυγμένα), αρτοποιείου, ζαχαροπλαστείου, οπωροκηπευτικών ειδών και ελαιολάδου],
προϋπολογισθείσας δαπάνης τριάντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ευρώ και είκοσι πέντε
λεπτών (32.820,25) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 13% και 24% ή τριάντα επτά χιλιάδων
(37.000,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των Φ.Π.Α του Κέντρου κατά το έτος 2022 και κριτήριο
κατακύρωσης:
1. Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην μέση λιανική τιμή πώλησης όπως θα
ορίζεται από το Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών του Τμήματος Εμπορίου-Τουρισμού της
Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το σύνολο των ειδών:
α) Κρεοπωλείου (κρέας νωπό), προϋπολογισθείσας δαπάνης τριών χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα
εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (3.989,50) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 13% ή τεσσάρων
χιλιάδων πεντακοσίων οκτώ ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (4.508,14) συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α,
β) Κρεοπωλείου (πουλερικά νωπά), προϋπολογισθείσας δαπάνης εννιακοσίων ενενήντα (990,00)
ευρώ χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 13% ή χιλίων εκατόν δεκαοκτώ ευρώ και εβδομήντα
λεπτών (1.118,70) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α,
γ) Ιχθυοπωλείου (ψάρια νωπά), προϋπολογισθείσας δαπάνης χιλίων οκτακοσίων εβδομήντα
(1.870,00) ευρώ χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 13% ή δύο χιλιάδων εκατό δέκα τριών ευρώ
και δέκα λεπτών (2.113,10) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α,
δ) Ιχθυοπωλείου (ψάρια κατεψυγμένα), προϋπολογισθείσας δαπάνης τετρακοσίων εξήντα δύο ευρώ
και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (462,84) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 13% ή πεντακοσίων
είκοσι τριών ευρώ και ενός λεπτού (523,01) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α,
ε) Οπωροκηπευτικών ειδών, προϋπολογισθείσας δαπάνης τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα
οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτών (3.438,60) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 13% ή τριών
χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (3.885,62)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και
στ) Ελαιολάδου, προϋπολογισθείσας δαπάνης χιλίων τετρακοσίων (1.400,00) ευρώ χωρίς να
συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 13% ή χιλίων πεντακοσίων ογδόντα δύο (1.582,00) ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α,
2. Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού για
Φλώρινα 12.10.21
Αριθ. Πρωτ. Δ/1896

το σύνολο των ειδών:
α) Αρτοποιείου, προϋπολογισθείσας δαπάνης τεσσάρων χιλιάδων επτά (4.007,00) ευρώ χωρίς να
συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 13% ή τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι επτά ευρώ και ενενήντα
ενός λεπτού (4.527,91) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α,
β) Παντοπωλείου (μόνο τρόφιμα), προϋπολογισθείσας δαπάνης δεκαπέντε χιλιάδων εννιακοσίων
ογδόντα εννέα ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (15.989,46) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 13%
και 24% ή δεκαοκτώ χιλιάδων εξήντα οκτώ ευρώ και εννέα λεπτών (18.068,09)
συμπεριλαμβανομένων των Φ.Π.Α και
γ) Ζαχαροπλαστείου, προϋπολογισθείσας δαπάνης εξακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και ογδόντα πέντε
λεπτών (672,85) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 13% ή επτακοσίων εξήντα ευρώ και τριάντα
δύο λεπτών (760,32) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, ενώσεις
προμηθευτών.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία
του Κέντρου, στα τηλέφωνα 23853-50908, 23853-50902, 23853-50907, στο fax 23853-50901 και στα
e-mails: kpmaf@otenet.gr, kpmaf@1036.syzefxis.gov.gr κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
(Τ.Υ.Σ) Παρδάλης Ιωάννης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

2021-10-12T11:42:35+00:00

Leave A Comment