Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Κέντρου κατά το έτος 2023

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Κέντρου κατά το έτος 2023

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την τμηματική προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού,
προϋπολογισθείσας δαπάνης οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και πενήντα δύο λεπτών
(8.586,52) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 24%,6% ή δέκα χιλιάδων τετρακοσίων (10.400,00)
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α του Κέντρου κατά το έτος 2023, με την κατάθεση
σφραγισμένων τεχνικών και οικονομικών προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού για το σύνολο των ειδών
καθαριότητας και ευπρεπισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις τεχνικές και οικονομικές προσφορές τους μέσα
σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία του Κέντρου έως 10-02-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00
π.μ.
Γιαπερισσότερες πληροφορίες οιενδιαφερόμενοι μπορούννα απευθύνονταιστα γραφείατου
Κέντρου, στα τηλέφωνα 23853-50908, 23853-50906, στο fax 23853-50901 και στα e-mails:
kpmaf @ otenet . gr , kpmaf@1036 . syzefxis . gov . gr κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
(Τ.Υ.Σ) Παρδάλης Ιωάννης
2023-02-02T07:35:00+00:00

Leave A Comment