ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την τμηματική προμήθεια ειδών διατροφής,
προϋπολογισθείσας δαπάνης  είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννιά ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (29.999,99)
χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 13% ή τριάντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (33.899,99)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., του Κέντρου κατά το έτος 2024.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις οικονομικές προσφορές τους μέσα
σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία του Κέντρου έως 15-02-2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του
Κέντρου, στα τηλέφωνα 23853-50908, 23853-50906 στο e-mail: kpmaf@1036.syzefxis.gov.gr κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΑ

Η Πρόεδρος του Δ.Σ
ΣΕΛΕΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

 

 

2024-02-09T11:31:02+00:00

Leave A Comment