Δομή ΚΚΠΠΔΜ

Ιστορικό

Το Εθνικό Οικοτροφείο Αρρένων Φλωρίνης ιδρύθηκε με το Ν.2851/1922 (ΦΕΚ 114/15-7-1922 τ. Α΄) και λειτούργησε το 1923. Φιλοξενούσε ορφανά και άπορα αγόρια από την Μικρά Ασία, τη νότια Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Φλώρινας. Η εισαγωγή τους γινόταν με τα παραπάνω κριτήρια, στην πορεία όμως οι μαθητές κρινόταν με επιλογή και άλλοι πήγαιναν στα [...]

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό του Κέντρου: ΠΕ 2 ( 1 Παιδαγωγός, 1 Ψυχολόγος) ΤΕ 3 (1 Κοινωνικής εργασίας, 1 Κοινωνικός λειτουργός, 1 Διοικητικού οικονομικού) ΔΕ 5 ( 1 Διοικητικού λογιστικού, 2 Διοικητικού οικονομικού, 1 Βοηθός νοσοκόμων, 1 Κοινωνικών επιμελητών) ΥΕ 9 ( 2 Βοηθητικού προσωπικού μαγειρείων, 1 Νυχτοφύλακας, 1 Θυρωρών, 3 Προσωπικό καθαριότητας, 2 Πλύντριες)

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. Δ1/46002/15195 (ΦΕΚ . 1103/27.12.2019 τ. Υ.Ο.Δ.Δ) απόφαση της Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης "Ορισμός Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας" με την οποία διορίζονται ως μέλη του Δ.Σ οι εξής: ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Πρόεδρος ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΛΕΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Αντιπρόεδρος Α΄ [...]