Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατά το έτος 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατά το έτος 2020

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σφραγισμένες τεχνικές και οικονομικές προσφορές στα γραφεία του Κέντρου, Μ. Αλεξάνδρου 86, ΤΚ 531 00, Φλώρινα, έως 12-11-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. για τμηματικές προμήθειες ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών (8.387,10) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 24% ή δέκα χιλιάδων τετρακοσίων (10.400,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α του Κέντρου κατά το έτος 2020 με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού για το σύνολο των ειδών.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1381 « Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού »  του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2020 του Κέντρου.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Κέντρο, Δ/νση Μ. Αλεξάνδρου 86 ΤΚ 531 00, τηλέφωνα 2385350906, 2385350907, 2385350908, fax 2385350901 και e-mail: kpmaf@otenet.gr, kpmaf@1036.syzefxis.gov.gr.

Δείτε εδώ την πλήρη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Διαύγεια

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.,

Λάζαρος Κ. Παπουτζής

2019-10-23T07:57:25+00:00

Leave A Comment