ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΙΝΗΣΗΣ

Περίληψη της αρ. 1/2022 Διακήρυξης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

 

Ανακοινώνουμε ότι το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Προκηρύσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, για τη προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης) για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου.

Η προμήθεια αφορά ένα (1) έτος το 2023, από την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών συμβάσεων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης σε Ευρώ, ποσού (72.580,64)€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ή σε Ευρώ, ποσού (89.999,99)€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στον κωδικό αριθμό Εξόδων 1611 του Κέντρου.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Tρίτη 20-12-2022 Τόπος διενέργειας: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Μ.Αλεξάνδρου -86-,Φλώρινα,Τ.Κ. 53100.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την άνωτέρω προμήθεια υποβάλλοντας τα ερωτήματά τους στο παραπάνω e-mail της κ.Σοφίας Κελεσίδου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 11:00-13:00. Ο ΑΔΑ στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ της αρ.1/2022 Διακήρυξης είναι:ΡΛΙΙ469ΗΜΦ-Φ2Β. Ο α/α συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ της με αρ.1/2022 Διακήρυξης είναι:177728

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Του Κ.Κ.Π.Π.Δ.Μ.

ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

1-2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

2022-12-07T11:24:11+00:00

Leave A Comment